Twitter response:

Thư viện ảnh các bé tham gia biểu diễn văn nghệ.